Komitee MBR


Den Comité vum MBR Lëtzebuerg sëtzt sech folgendermoossen zesummen:

Frantz Laurent – Präsident

Patz Sven – Vize-Präsident

Enders Roland – Member Comité Directeur

Peping Aline – Member Comité Directeur

Pletschette Romain – Member Comité Directeur

Clees Marco – Member Comité

Laugs André – Member Comité

Mergen Jules – Member Comité

Schmit Pol – Member Comité

Schroeder Aloyse – Member Comité

Van Wissen René – Member Comité

Den Opsiichtsrot vum MBR Lëtzebuerg sëtzt sech folgendermoossen zesummen:

Meyers Claude – Präsident Opsiichtsrot

Heuertz Claude – Member Opsiichtsrot

Mangen Paul – Member Opsiichtsrot

Meyer Marc – Member Opsiichtsrot